lo3

 

Zad.4.52 I-III/1,2 i IV-VI/1,2

„Warsztaty teatralne z zastosowaniem ICT”

ROK SZKOLNY 2016/2017

W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”

Korzystało z nich 40 uczniów z klas I-VI. Spośród uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku utworzono 4 grupy (dwie dla uczniów klas I-III i dwie   dla uczniów klas IV-VI). Zajęcia były doskonałą okazją do integracji społeczności uczniowskiej.

Na warsztatach teatralnych dla klas II pracujemy nad przedstawieniem „Cinderella”, klasy III przygotowują się do wystawienia przedstawienia pt. „The new James Bond film”. Klasy IV -VI opracowują natomiast sztuki „Giovannie’s cafe”, „Sophie and her friends” oraz „In the army”. Ćwiczymy poprawną wymowę, pracujemy nad naszą dykcją i poprawnością językową. Doskonalimy ruch sceniczny, dobieramy potrzebny do wystawienia sztuki materiał dźwiękowy oraz stroje i rekwizyty. Zajęcia rozbudzają w uczniach zainteresowanie językiem angielskim
i przełamują bariery językowe. Wyzwalają w nich kreatywność oraz dodatkowo motywują poprzez włączenie emocji w konkretne działania. Są atrakcyjną formą spędzenia czasu wolnego.

                                                                                  Prowadzący: mgr Anita Jakubowska

            mgr Barbara Zajączkowska – Ocha

            mgr Marek Ocha

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych. Na warsztatach teatralnych dla klas III przygotowywaliśmy się do wystawienia przedstawienia pt. „The New James Bond Film”. Ćwiczyliśmy poprawną wymowę, pracowaliśmy nad naszą dykcją i poprawnością językową. Dopracowywaliśmy ruch sceniczny, dobieraliśmy potrzebny do wystawienia sztuki materiał dźwiękowy oraz stroje i rekwizyty. Zajęcia rozbudziły w uczniach zainteresowanie językiem angielskim i przełamały bariery językowe. Wyzwoliły w nich kreatywność oraz dodatkowo zmotywowały poprzez włączenie emocji w konkretne działania. Były atrakcyjną formą spędzenia czasu wolnego. Uczniowie, którzy uczęszczali na Warsztaty teatralne z zastosowaniem ICT:

- dysponują bogatym warsztatem środków wyrazu;

- umiejętnie radzą sobie z tremą;

- posiadają odwagę sceniczną;

-  rozumieją pojęcia związane z teatrem;

- potrafią praktycznie zastosować zdobyte umiejętności, biorąc udział w spektaklach;

- poszerzyli zasób słów i zwrotów w języku angielskim.

 

          

 ROK SZK. 2017/2018

 

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa
na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”.
Warsztaty teatralne są odpowiedzią na naturalną potrzebę twórczej aktywności dzieci, a jako element pracy dydaktycznej i wychowawczej umożliwiają realizację programu szkolnego
przy zróżnicowanym poziomie uczniów. W bieżącym roku szkolnym z tego typu zajęć korzysta 40 uczniów z klas I-VII. Spośród wychowanków Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka
w Słupsku utworzono 4 grupy (dwie dla uczniów klas I-III i dwie dla uczniów klas IV-VII). Zajęcia są doskonałą okazją do integracji społeczności uczniowskiej.

Na warsztatach teatralnych dla klas III grupa uczniów pracuje z Panią Barbarą Zajączkowką-Ocha nad przedstawieniem „The Snow White”. Dzieci ćwiczą poprawną wymowę, poprawiają dykcję
i pracują nad poprawnością językową. Doskonalą ruch sceniczny, dobierają potrzebny do wystawienia sztuki materiał dźwiękowy oraz stroje i rekwizyty. Zajęcia rozbudzają w uczniach zainteresowanie językiem angielskim i przełamują bariery językowe. Wyzwalają w nich kreatywność oraz dodatkowo motywują poprzez włączenie emocji w konkretne działania. Są atrakcyjną formą spędzenia czasu wolnego.

Pani Anita Jakubowska wraz z uczniami z klas II i III pracuje nad odpowiednim przygotowaniem
do prezentacji ról w przedstawieniu  „Czerwony Kapturek”. Na zajęciach omówione zostały metody projektu, wybór obszaru oraz sprecyzowano temat projektu do realizacji. Zaplanowano kolejność działań, czyli podział pracy w grupie. Wybrano również sposób prezentacji efektu finalnego pracy grupy. Na zajęciach zostały zastosowane zabawy  integrujące  zespół  teatralny oraz ćwiczenia  oddechowe  i  relaksacyjne. Pracowano nad  koncentracją oraz wdrażano ćwiczenia  rozbudzające  dziecięcą  wyobraźnię.

Na zajęciach koła „Teatrzyk Angielski” dla uczniów klas V i VII prowadzonych przez Panią Karolinę Kromp przygotowywana jest inscenizacja skeczy w języku angielskim. Zajęcia teatralne pozwalają uczniom przyswajać język autentyczny i używać go w wersji mówionej. Doskonalona jest sprawność słuchania i mówienia poprzez uczenie się na pamięć. Uczniowie w interesujący sposób przyswajają rytm i melodię języka obcego. Wszelkie rymy i zabawy ułatwiają im opanowanie wymowy, akcentu wyrazowego oraz intonacji, a także poprawiają tempo mówienia w języku angielskim. 

Grupa uczniów z klas IV i V pracująca pod kierunkiem Pana Marka Ochy przygotowuje spektakl pt. „Giovanni’s cafe”. Dzieci pracują nad prawidłową dykcją, ruchem scenicznym i umiejętnościami przekazywania emocji. Ponadto uczą się zastosowania umiejętności językowych w praktyce. Zapamiętywanie fragmentów tekstu pozwala im na utrwalanie powszechnie używanych struktur gramatycznych, wzbogaca słownictwo i stanowi wspaniały trening językowy.

W czasie przygotowań i samego przedstawienia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 zaangażowani w projekt zaspakajają potrzebę ruchu, uczą się współpracować w grupie, oceniać siebie i kolegów. Uczą się mówić wyraziście, z właściwą intonacją oraz ćwiczą pamięć. Inscenizacje umożliwiają także lepsze rozumienie tekstów i sprzyjają kształtowaniu właściwych postaw poprzez internalizację przeżyć bohaterów.
Poprzez warsztaty teatralne realizowane są w pełni cele dydaktyczne i wychowawcze, które wiążą się nierozerwalnie ze wszystkimi płaszczyznami kształcenia i wychowania uczniów w wieku szkolnym.

W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 wybrani uczniowie klas I-III i IV-VI mieli możliwość rozwijania umiejętności językowych w ramach projektu Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów teatralnych, których efektem było wystawienie przedstawień oraz scenek humorystycznych w języku angielskim pt. „Snow White”, „Red Riding Hood”, „Giovanni’s Cafe”, "The break" oraz "Hotel Splendido" . Uczestnicy pracowali nad poprawną wymową, doskonalili dykcję i poprawność językową. Opracowane zostały ćwiczenia doskonalące ruch sceniczny oraz elementy gry aktorskiej. Zgromadzone zostały stroje i rekwizyty potrzebne do wystawienia przedstawienia.

Warsztaty teatralne przyczyniły się do przełamania bariery językowej wśród uczniów, wpłynęły na zainteresowanie językiem angielskim. Wyzwoliły w nich kreatywność oraz dodatkowo zmotywowały poprzez włączenie emocji w konkretne działania. Były atrakcyjną formą spędzenia czasu wolnego. Uczniowie, którzy uczęszczali na Warsztaty teatralne z zastosowaniem ICT:

- poszerzyli zasób słów i zwrotów w języku angielskim;

- dysponują bogatym warsztatem środków wyrazu;

- posiadają odwagę sceniczną;

- rozumieją pojęcia związane z teatrem;

- potrafią praktycznie zastosować zdobyte umiejętności, biorąc udział w spektaklach,

- znają elementy kultury krajów anglojęzycznych a w szczególności specyfikę humoru angielskiego.

Nauczyciele w swojej pracy z uczniami stosowali metody aktywizujące, które pozwoliły na wszechstronny rozwój dzieci i uwzględniły ich zróżnicowane potrzeby. Natomiast tematyka przeprowadzonych warsztatów umożliwiła realizację dziecięcych marzeń. Były one doskonałą podstawą wszechstronnego rozwoju uczniów, który stanowi nadrzędny cel wszystkich działań pedagogicznych.