lo3

 

Zad.1.1 I-III/1,2,3,4

Interaktywne warsztaty matematyczne

ROK SZKOLNY 2016/2017

      W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”.

Korzystało z nich 40 uczniów z klas I-III. Spośród uczniów Szkoły Podstawowej nr 3  
im. Janusza Korczaka w Słupsku utworzono 4 grupy (dwie dla uczniów klas II i dwie  dla uczniów klas III). Zajęcia były doskonałą okazją do integracji społeczności uczniowskiej.

Głównym celem zajęć było wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, będących przyczyną trudności szkolnych, kształtowanie pozytywnego nastawienia
do podejmowania wysiłku intelektualnego, zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych
z porażkami ucznia na lekcjach.

Zajęcia prowadzone były zespołowo i indywidualnie. Podczas zajęć uczniowie wyrównywali braki w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu matematyki poprzez wykonywanie interesujących zadań przygotowanych przez prowadzącego, korzystanie z licznych pomocy dydaktycznych, gier i zabaw matematycznych oraz dostępnych edukacyjnych programów multimedialnych.

Prowadzący: mgr Renata Bugiel

                     mgr Halina Jaśkiewicz

 

 

 

      W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”

           Korzystało z nich 40 uczniów z klas I-III. Spośród uczniów Szkoły Podstawowej nr 3
im. Janusza Korczaka w Słupsku utworzono 4 grupy (dwie dla uczniów klas II i dwie dla uczniów klas III). Zajęcia były doskonałą okazją do integracji społeczności uczniowskiej.

Nadrzędnym celem zajęć było wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów klas I-III, będących przyczyną trudności szkolnych, kształtowanie pozytywnego nastawienia
do podejmowania wysiłku intelektualnego, zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych
z porażkami ucznia na lekcjach.

Zajęcia prowadzone były zespołowo i indywidualnie. Podczas zajęć uczniowie wyrównywali braki
w wiadomościach i umiejętnościach z zakresu matematyki poprzez wykonywanie interesujących zadań przygotowanych przez prowadzącego, korzystanie z licznych pomocy dydaktycznych, gier
i zabaw matematycznych oraz dostępnych edukacyjnych programów multimedialnych.

Końcowe wyniki z zakresu wiedzy i umiejętności z edukacji matematycznej uzyskane przez uczestników zajęć wskazują na celowość prowadzonych warsztatów. Ponadto uczniowie są zadowoleni z przebiegu i formy zajęć, chętnie współpracują ze sobą i deklarują chęć udziału
w takich zajęciach w przyszłości.

                               Prowadzący: mgr Renata Bugiel

                                                     mgr Halina Jaśkiewicz

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

      W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”

W zajęciach pn. „Interaktywne warsztaty matematyczne” uczestniczyło 40 uczniów z klas drugich i trzecich. Spośród uczniów Szkoły Podstawowej nr 3   im. Janusza Korczaka w Słupsku utworzono 4 grupy (dwie dla uczniów klas II i dwie  dla uczniów klas III).

Głównym celem było podniesienie poziomu umiejętności matematycznych uczniów klas I-III oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów, będących przyczyną trudności szkolnych.

Zajęcia prowadzone były zespołowo i indywidualnie. Podczas zajęć uczniowie korzystali z licznych pomocy dydaktycznych, gier i zabaw matematycznych oraz dostępnych edukacyjnych programów multimedialnych. Zastosowanie atrakcyjnych środków dydaktycznych wpłynęło na pozytywne nastawienie do podejmowania wysiłku intelektualnego i przezwyciężania trudności związanych
z przyswojeniem wiadomości i umiejętności matematycznych.

         Prowadzący:

mgr Renata Bugiel

          mgr Wioletta Knapa - Przedborska

W II semestrze roku szkolnego 2017/2018 kontynuowane były zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”

         W zajęciach uczestniczyło 40 uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku. Utworzono 4 grupy. Zajęcia były doskonałą okazją do integracji społeczności uczniowskiej.

Głównym celem zajęć było wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów klas I-III, będących przyczyną trudności szkolnych, kształtowanie pozytywnego nastawienia
do podejmowania wysiłku intelektualnego, zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych
z porażkami ucznia na lekcjach.

Zajęcia przyczyniły się do poprawy wyników nauczania z zakresu materiału przewidzianego
w programie, wykształciły nawyk samodzielnej pracy, wzmocniły poczucie własnej wartości uczestników. Samodzielne poszukiwanie różnych rozwiązań w sytuacjach problemowych rozbudziło ciekawość poznawczą uczniów. Wykorzystanie  licznych pomocy dydaktycznych, gier i zabaw matematycznych oraz dostępnych edukacyjnych programów multimedialnych przyczyniło się podniesienia atrakcyjności zajęć.

Końcowe wyniki z zakresu wiedzy i umiejętności z edukacji matematycznej uzyskane przez uczestników zajęć wskazują na celowość prowadzonych warsztatów. Uczniowie są zadowoleni
z przebiegu i formy zajęć i chętnie współpracują ze sobą i deklarują chęć udziału
w takich zajęciach w przyszłości.

                               Prowadzący: mgr Renata Bugiel

mgr Wioletta Knapa - Przedborska

 

 

Zad.2.1 IV-VI/1,2,3,4

Interaktywne warsztaty matematyczne

 

ROK SZKOLNY 2016/2017

      W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”

Korzystało z nich 40 uczniów z klas IV-VI. Spośród uczniów Szkoły Podstawowej nr 3  im. Janusza Korczaka w Słupsku utworzono 4 grupy (jedną dla uczniów klas IV i dwie dla uczniów klas V i jedną dla uczniów klas VI). Zajęcia były doskonałą okazją do integracji społeczności uczniowskiej.

Głównym celem warsztatów było wyrównywanie braków w wiadomościach 
i umiejętnościach uczniów, będących przyczyną trudności szkolnych, kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcjach.

W trakcie zajęć uczniowie pracowali zarówno indywidualnie jak i grupowo.  Wykorzystywano technologię informacyjno – komunikacyjną, rebusy, krzyżówki, gry logiczne.
W sposób praktyczny utrwalano umiejętności zdobyte na zajęciach z matematyki. Uczniowie aktywniej  i chętniej rozwiązywali zadania dzięki czemu lepiej przyswajali wiedzę oraz rozwinęli sprawność rachunkową.

Prowadzący: mgr Anna Perszko

                     mgr Joanna Schulz

                     mgr Anna Tomaszewska 

W II semestrze roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzone zostały zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces - Interaktywne warsztaty matematyczne. Korzystało z nich 40 uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku.
Uczniowie uzupełnili braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, poprawili wyniki nauczania z zakresu materiału przewidzianego w programie, kształcili nawyk samodzielnej pracy, wzmocnili poczucie własnej wartości. Samodzielnie poszukiwali różnych rozwiązań w sytuacjach problemowych. Rozbudzali swoją ciekawość poznawczą m.in. dzięki wykorzystaniu pracowni multimedialnej i programów komputerowych. Uczyli się podejmować decyzje czerpiąc przy tym radość ze współpracy z rówieśnikami.
Podczas zajęć stosowane był różne formy pracy: praca w grupach, praca indywidualna, elementy wykładu, pogadanka, praca z tekstem, projektowanie, konkurs zadaniowy, dyskusje. Zajęcia prowadzone były przede wszystkim metodami aktywnymi, mającymi na celu rozwijanie umiejętności zdobywania i utrwalania wiedzy. Nowe zagadnienia poprzedzone były wykładem lub pogadanką wstępną, mającą na celu ukierunkowanie pracy podczas zajęć.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach i angażowali się w realizacje zadań. Dzieci samodzielnie tworzyły pomoce dydaktyczne, korzystając z materiałów zakupionych na potrzeby projektu (papier ksero, flamastry, farby, kleje, brystole, kolorowe bloki techniczne). 

 

Prowadzący: mgr Anna Perszko

                     mgr Joanna Schulz

                     mgr Anna Tomaszewska 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

      W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”. Korzystało z nich 40 uczniów z klas IV-VII.

W  zajęciach  uczestniczą  uczniowie  klas  od 4  do  6.  Na  początku  została  przeprowadzona  diagnoza uczniów w celu rozpoznania braków w  wiadomościach 
i umiejętnościach
  matematycznych.  Uczniowie ćwiczyli pamięciowe wykonywanie operacji arytmetycznych, doskonalili  algorytmy  pisemnych  działań  na  liczbach  naturalnych.  Celem  odbytych  zajęć  było  rozwijanie  sprawności  rachunkowej,  rozwijanie  pamięci,  wyrabianie  nawyku  sprawdzania  uzyskanych  rozwiązań. 
W  czasie  zajęć  zwracano  uwagę  na  dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  do  indywidualnych  możliwości  dzieci  ( na  jednych zajęciach    z  różnych  klas:  IV, V, VI)  w  zakresie  tempa  pracy,  stopniowania  trudności,  stosowania  metod  aktywnych 
i  środków  dydaktycznych  pobudzających  aktywność  dzieci.  Były  stosowane  częste  pochwały,  aby  zachęcać  uczniów  do  systematycznej 
pracy.

Prowadzący: mgr Anna Perszko

                     mgr Joanna Schulz

                     mgr Justyna Rogalińska

                     mgr Janusz Rodziewicz 

W II semestrze roku szkolnym 2017/2018 przeprowadzone zostały zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces - Interaktywne warsztaty matematyczne. Korzystało z nich 40 uczniów klas IV - VI Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku.
Uczniowie poprawili wyniki nauczania z zakresu materiału przewidzianego w programie, uzupełnili braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych. Kształcili nawyk samodzielnej pracy wzmacniając przy tym poczucie własnej wartości. Samodzielnie poszukiwali różnych rozwiązań w sytuacjach problemowych. Dzięki wykorzystaniu pracowni multimedialnej i programów komputerowych rozbudzali ciekawość poznawczą.
Podczas zajęć stosowane był różne formy pracy: praca w grupach, praca indywidualna, elementy wykładu, pogadanka, praca z tekstem, projektowanie, konkurs zadaniowy, dyskusje. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi, rozwijającymi umiejętności zdobywania i utrwalania wiedzy. Nowe zagadnienia poprzedzone były pogadanką wstępną, mającą na celu ukierunkowanie pracy podczas zajęć.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach i angażowali się w realizacje zadań. Dzieci samodzielnie tworzyły pomoce dydaktyczne, korzystając z materiałów zakupionych na potrzeby projektu.

Prowadzący: mgr Anna Perszko

                     mgr Joanna Schulz

                     mgr Justyna Rogalińska

                     mgr Janusz Rodziewicz