lo3

 

Zad.3.39 I–III/1,2,3,4,5,6 i IV-VI/1,2,3,4

Zajęcia z terapii pedagogicznej

 Rok szkolny 2016/2017

      W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”

Korzystało z nich 40 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku. Utworzono 10 grup (sześć dla uczniów klas I-III i cztery dla uczniów klas IV-VI). Zajęcia były doskonałą okazją do integracji społeczności uczniowskiej.

Podczas zajęć uczniowie usprawniają koncentrację uwagi, pamięć wzrokową i słuchową, motorykę małą i dużą, ćwiczą analizę i syntezę wzrokową na materiale obrazkowym
i geometrycznym, wykonują ćwiczenia kompensacyjne w zakresie czytania i pisania, usprawniają grafomotorykę, rozwijają oraz wzbogacają słownictwo. Ponadto utrwalają podstawowe pojęcia fonetyczne, matematyczne oraz usprawniają myślenie analityczne, logiczne, uogólnianie
i klasyfikowanie.

Prowadzący: mgr Agata Andrzejczak

                     mgr Anna Witczak

                     mgr Magdalena Wilkowska

                     mgr Monika Muszyńska

                     mgr Monika Gatz

 W II semestrze roku szkolnym 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa

na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”.

Korzysta z nich 24 uczniów z klas I-III i 16 uczniów z klas IV-VI. Spośród uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku utworzono 10 grupy (sześć dla uczniów klas I-III i cztery dla uczniów klas IV-VI). Zajęcia te są doskonałą okazją do integracji społeczności uczniowskiej.

Celem zajęć jest:

 • stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka;
 • usprawnianie i korekcja funkcji motorycznych, percepcji wzrokowej, sprawności manualnej, funkcji słuchowo – językowych oraz koncentracji uwagi;
 • oddziaływanie psychoterapeutyczne i psychoedukacyjne w celu niwelowania  napięć emocjonalnych i wzmocnienia poczucia własnej wartości i motywacji do nauki.

                                                                                                 Prowadzący:

                                                                                                                      Andrzejczak Agata

                                                                                               Gatz Monika

                                                                                                            Muszyńska Monika

                                                                                                                 Wilkowska Magdalena

                                                                                                    Witczak Anna

 

           ROK SZKOLNY 2017/2018

   W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”

Korzystało z nich 48 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku. Utworzono 12 grup, każda z grup liczyła 4 uczniów.  Zajęcia były doskonałą okazją do integracji społeczności uczniowskiej.

Podczas zajęć uczniowie usprawniają orientację przestrzenną i kierunkową, koncentrację uwagi, pamięć wzrokową i słuchową, motorykę małą i dużą, ćwiczą analizę i syntezę wzrokową na materiale obrazkowym i geometrycznym, wykonują ćwiczenia kompensacyjne w zakresie czytania
i pisania oraz rozumowania tekstów, rozwijają oraz wzbogacają słownictwo. Ponadto utrwalają podstawowe pojęcia fonetyczne, matematyczne, rozwijają sprawność grafomotoryczną oraz usprawniają myślenie analityczne, logiczne, uogólnianie i klasyfikowanie. Oddziaływania terapeutyczne zmierzają także do rozwoju sfery emocjonalno-motywacyjnej, kształtowania pozytywnego obrazu własnej osoby, odkrywania swoich mocnych stron oraz potencjalnych możliwości.

                                                                                                                   Nauczyciele prowadzący:

                   mgr Agata Andrzejczak

                     mgr Anna Pluto - Prondzińska

                     mgr Magdalena Wilkowska

                     mgr Anna Witczak

 

 

W II semestrze roku szkolnym 2017/2018 prowadzone były zajęcia w ramach projektu „Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”.

Korzystało z nich 48 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku. Utworzono 12 grup, każda z nich liczyła 4 uczniów. Zajęcia te były doskonałą okazją do integracji społeczności uczniowskiej.

Celem zajęć było:

- usprawnienie funkcji percepcyjno – motorycznych;
- poprawa umiejętności ortograficznych;
- wzmocnienie motywacji do dalszej nauki i pokonywania trudności;
- opanowanie umiejętności radzenia sobie z napięciem emocjonalnym;
- wzmocnienie poczucia własnej wartości;

-  aktualizowanie i poszerzanie wiedzy ogólnej i szczegółowe

Nauczyciele prowadzący:

                   mgr Agata Andrzejczak

                     mgr Anna Pluto - Prondzińska

                     mgr Magdalena Wilkowska

                     mgr Anna Witczak

 

Zad.3.42 I–III/1,2,3,4,5,6

„Gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas I-III”

W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”

Korzystało z nich 36 uczniów z klas I-III. Spośród uczniów Szkoły Podstawowej nr 3  im. Janusza Korczaka w Słupsku utworzono 6 grup. Zajęcia były doskonałą okazją do integracji społeczności uczniowskiej.

Zajęcia miały na celu:

 • korekcję istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile to możliwe do stanu prawidłowego
 • wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.
 • kontrolę i samokontrolę wykonywanych ćwiczeń
 • nabycie umiejętności poprawnego wykonywania podstawowych ćwiczeń w domu pod kontrolą rodziców

Prowadzący: mgr Paulina Stasiak

 

 


W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”

Korzystało z nich 36 uczniów z klas I-III. Spośród uczniów Szkoły Podstawowej nr 3  im. Janusza Korczaka w Słupsku utworzono 6 grup. Zajęcia były doskonałą okazją  do integracji społeczności uczniowskiej.

Zajęcia miały na celu:

 • korekcję istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile to możliwe do stanu prawidłowego
 • wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego
 • wdrażanie do świadomego eliminowania czynników wpływających na pogłębianie i utrwalanie istniejących zaburzeń.
 • wyrabianie odruchu prawidłowego ustawiania stóp w pozycji siedzącej oraz podczas poruszania się.
 • kontrolę i samokontrolę wykonywanych ćwiczeń
 • nabycie umiejętności poprawnego wykonywania podstawowych ćwiczeń w domu pod kontrolą rodziców

Prowadzący: mgr Paulina Stasiak

                      mgr Irena Korczyńska

  

Zad.3.43 I–III/1,2,3,4,5,6

„Logopedia”

ROK SZKOLNY 2016/2017

W I semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”

Korzystało z nich 18 uczniów z klas I-III. Spośród uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku utworzono 6 grup. Zajęcia były doskonałą okazją do integracji społeczności uczniowskiej.

Na zajęciach realizowaliśmy zadania, które można podzielić dwie grupy:

Grupa pierwsza:

Kształtowanie prawidłowej mowy w szkole, czyli dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym,

Doskonalenie mowy już ukształtowanej;

Grupa druga:

Usuwanie wad wymowy,

Usuwanie zaburzeń głosu,

Usuwanie trudności w czytaniu i pisaniu;

Logopedia jest dziedziną z pogranicza różnych dziedzin naukowych, przede wszystkim językoznawstwa, psychologii mowy, neurologii i foniatrii. Najważniejszym zadaniem zajęć logopedycznych prowadzonych w szkole jest usuwanie różnorodnych wad
i zaburzeń mowy u uczniów.

Prowadzący: mgr Agnieszka Szymkowicz

                     mgr Magdalena Giczewska


 

W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 prowadzone były zajęcia w ramach projektu Szansa
na sukces - podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych”

Korzystało z nich 18 uczniów z klas I-III. Grupa została utworzona z uczniów uczęszczających
do Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku, co miało na celu integrację społeczności uczniowskiej.

Cyklicznie prowadzona terapia mowy w ramach w/w projektu związana była  z usuwaniem wad
w komunikowaniu się (wymowa, jakość wypowiedzi słownych, spostrzeganie słuchowe dźwięków mowy, uwaga i pamięć słuchowa) zalicza się do  propedeutyki kształcenia mowy i słuchu.  Rozumienie mowy (słownik bierny) i samodzielne mówienie (słownik czyny) stanowią podstawę komunikacji interpersonalnej.

Przeprowadzone zajęcia logopedyczne wpłynęły na:

- usprawnianie narządów mownych, zwiększenie ich ruchomości, celowości ruchów, umiejętności przechodzenia z jednego układu artykulacyjnego w drugi,

- utrwalanie prawidłowego toru oddechowego – wdech nosem, wydech ustami,

- zapoznanie z prawidłowym ułożeniem narządów artykulacyjnych do wymowy poszczególnych głosek – utrwalenie ich wymowy w izolacji, sylabach, wyrazach, zdaniach,

- doskonalenie uwagi słuchowej poprzez ćwiczenia różnicowania, naśladowania dźwięków zwierząt oraz odgłosów z otoczenia,

-rozwijanie sprawności słuchu fonematycznego, zwiększanie wrażliwości na poprawność artykulacyjną wypowiedzi,

- rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas układania i opowiadania historyjek obrazkowych,

– kształtowanie mowy zdaniowej, umiejętności odpowiadania i stawiania pytań.

                                                                                                                                                             Prowadzący: mgr Agnieszka Szymkowicz

                                                                                                                                                                                      mgr Magdalena Giczewska

 

 

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 w szkole podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka
w Słupsku prowadzone były zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy. Korzysta z nich 18 uczniów z klas I – III.

Głównym celem tych zajęć jest usuwanie zaburzeń mowy, stymulowanie rozwoju mowy
i wyrównywanie opóźnień tego rozwoju oraz podnoszenie sprawności językowej.

Na zajęciach uczniowie wykonują ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne, ćwiczenia w rozumieniu i nadawaniu mowy, ćwiczenia słuchu fonematycznego. Podczas zajęć kształtują prawidłową wymowę poprzez korygowanie zaburzeń
w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej. Zaplanowane ćwiczenia mają na celu stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy, doskonalenie mowy już ukształtowanej, wdrażanie
do praktycznego wykorzystania poprawnej wymowy w życiu codziennym.

W II semestrze w dalszym ciągu prowadzone były zajęcia logopedyczne przeznaczone dla uczniów kl. I-III.

Celem tych zajęć jest korygowanie wad wymowy, usprawnianie narządów mowy oraz zwiększanie kompetencji językowych uczniów.

A co robimy na naszych logopedycznych spotkaniach ;)

 

Przed lustrem ćwiczymy nasze buzie i języki, aby pięknie mówiły. Pani logopeda często opowiada zabawne bajki logopedyczne, np. o przygodach Języczka Wędrowniczka.

Ćwiczymy również prawidłowe oddychanie. Pamiętamy o tym, że czasie spoczynku oddychamy nosem. Dzięki tym ćwiczeniom wzmacniamy mięśnie oddechowe i usprawniamy podniebienie miękkie. Dzieci bardzo lubią ćwiczenia oddechowe i zabawy ze słomkami.

W czasie zajęć logopedycznych wykorzystujemy komputer i programy multimedialne. Dzieci grają w logopedyczne gry, dzięki którym utrwalają prawidłową wymowę ćwiczonych głosek.

Dzieci ćwiczą analizę i syntezę wyrazową, rozwijają swoją spostrzegawczość oraz zręczność. Gramy w różne gry logopedyczne (planszowe, karciane) m.in.: Memo, Piotruś, Mistrz Pamięci, Zgadnij co to - kto to?, Co się zmieniło? i wiele innych. Ćwiczymy w ten sposób prawidłową artykulację oraz pamięć słuchową i wzrokową.

Na zajęciach poznajemy smak zwycięstwa, ale także uczymy się radzić z porażkami. Nie załamujemy się, pamiętamy o tym, że nie zawsze w grze jesteśmy najlepsi. Czasem się wygrywa a czasem przegrywa :)

                                                          Prowadzący: mgr Agnieszka Szymkowicz

                                                                                                                                                                                      mgr Magdalena Giczewska