dokomp

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku otrzymała w kwietniu 2020 r.

1 laptop Fujitsu z oprogramowaniem Windows

W ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”:

we wrześniu 2020r.- 3 laptopy HP z oprogramowaniem Windows 10

 

 


SZKOLNY KODEKS TIK

1. Dbamy o zabezpieczenie sieci i osobistych komputerów.

2. Ponosimy odpowiedzialność za komputery i inne urządzenia, które użytkujemy.

3. Z informacji dostępnych w Internecie korzystamy w sposób rozważny, krytyczny i zgodny
z prawem.

4. Dbamy o swoje bezpieczeństwo w sieci, chronimy siebie, swoje dane i pamiętamy,
że w sieci nie jesteśmy anonimowi i bezkarni.

5. Wykorzystujemy internetowe narzędzia i zasoby wspomagające proces nauczania
i uczenia się.

6. Z technologii informacyjno – komunikacyjnych korzystamy podczas zajęć z różnych przedmiotów oraz zajęć pozalekcyjnych.

7. Znamy i przestrzegamy netykietę.

8. Komunikujemy się ze sobą (nauczyciel – uczeń - rodzic) poprzez e-dziennik.

9. Dzielimy się z innymi swoimi umiejętnościami korzystania z TIK.

10. Podczas zajęć lekcyjnych wyłączamy telefony komórkowe z wyjątkiem sytuacji, w których wykorzystujemy je w procesie dydaktycznym.

  

 

     KOMPUTER DLA KAŻDEGO UCZNIA

 

  ZAJĘCIA Z AVATARAMI

 

  CZAROWALIŚMY Z BALTIE!

 

  BEZPIECZNY INTERNET

 

  NAUCZAMY METODĄ PROJEKTU