Deklaracja dostępności

Szczegóły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Słupsku.

Data publikacji strony internetowej: 01-09-2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20-07-2021

Strona internetowa http://sp3.slupsk.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Niektóre zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • Część dokumentów PDF nie jest dostępna cyfrowo;
 • Część artykułów na stronie nie posiada poprawnej struktury;
 • Nagrania audio i video nie posiadają napisów dla niesłyszących;

Powody wyłączenia:

Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Oświadczenie sporządzono 19 lipca 2021r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez jednostkę. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Trwają prace nad zapewnieniem pełnej dostępności cyfrowej strony http://sp3.slupsk.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dawid Maliczewski. Kontaktować się można również przez adres internetowy szkoły (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) oraz dzwoniąc na numer telefonu 59 8431910. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej; wskazanie, o którą stronę internetową żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie , nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej czy aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkolny jest obiektem wolnostojącym, zlokalizowanym w Słupsku przy ul. Banacha 5. Prowadzą do niego drogi utwardzone (asfaltowe).

Budynek szkolny składa się z 4 segmentów:

 • segment 1 - 3 – kondygnacyjny (budynek klas IV- VIII),
 • segment 2 – parterowy (mała sala gimnastyczna),
 • segment 3 - parterowy (duża sala gimnastyczna),
 • segment 4- 2- kondygnacyjny (budynek klas I-III),
 1. Budynek szkoły nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 2. Osoby niepełnosprawne ruchowo poruszające się na wózkach nie mają możliwości wjazdu do budynku szkoły.
 3. W budynku szkoły nie ma dźwigów osobowych ani towarowych.
 4. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia udostępnione dla uczniów, rodziców, opiekunów prawnych oraz interesantów: wejście główne z przodu budynku od ul. Banacha i wejścia boczne od strony wewnętrznego podwórka oraz wejście do budynku klas I-III- również od strony wewnętrznego podwórka. Do tych wejść prowadzą schody. Przy schodach nie ma podjazdów ani wind dla wózków. Schody przy wejściach do budynku mają po 2 i 3 stopnie. Przy schodach nie ma poręczy.
 5. Przy drzwiach wejścia głównego po lewej stronie znajduje się włącznik uruchamiający dzwonek. Za jego pomocą można wezwać pracownika obsługi.
 6. Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do Szkoły Podstawowej nr 3 otrzymają niezbędną pomoc.
 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem, nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.
 8. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek pozbawiony jest udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.